Deze website plaatst alleen functionele cookies 

Wij verzamelen en delen geen privacy gevoelige informatie via deze website en gebruiken alleen noodzakelijke, functionele cookies. Deze helpen de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Akkoord
Niet akkoord

Algemene Voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, offertes en overeenkomsten waarbij Dekker Hypotheken, diensten welke verband houden met de uitoefening van het hypotheek- en assurantie - bemiddelingsbedrijf verleent aan een cliënt. 

De dienstverlening van Dekker Hypotheken is gericht op het geven van advies, bemiddeling en informatie over hypothecaire dienstverlening en de daarmee verwante producten, en verzekeringen aan cliënt. De dienstverlening van ons kantoor richt zich uitdrukkelijk niet op het geven van beleggingsadvies. 

Cliënt zal Dekker Hypotheken tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door Dekker Hypotheken vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke de cliënt dient te verschaffen. Cliënt erkent dan ook dat de dienstverlening door Dekker Hypotheken vertraging kan ondervinden, indien de door cliënt verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. 

Indien de door cliënt verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Dekker Hypotheken gerechtigd de dienstverlening op te schorten. Dekker Hypotheken is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de cliënt foutief of onvolledig verstrekte informatie. 

Cliënt is gehouden de verwerking door Dekker Hypotheken van de door hem verschafte informatie te controleren. Indien Dekker Hypotheken hierbij een voor cliënt kenbare vergissing maakt, dan is cliënt op straffe van verval van zijn rechten gehouden Dekker Hypotheken onverwijld daarvan in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken. 

De aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Dekker Hypotheken afgesloten verzekering (beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering) dekking geeft en dat aan Dekker Hypotheken wordt uitbetaald. 

De aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken voor indirecte schade - daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst - is uitgesloten. Evenmin is Dekker Hypotheken aansprakelijk voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door cliënt gekozen hypothecair product. 

Dekker Hypotheken is gemachtigd eventuele aansprakelijkheid-beperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Dekker Hypotheken voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen. 

Een vordering van cliënt op Dekker Hypotheken in verband met schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de schade. 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

Opgesteld te Den Haag.